Доклад от Община Перник

март 23, 2008 в 6:40 pm | Публикувано в За Перник | Вашият коментар

ДОКЛАД

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата проверка се извърши в изпълнение на Заповед № 1231 от 06.06.2006год. на кмета на Община Перник.

„Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник е вписано в търговския регистър на търговските дружества в том 1-2, стр.52, партиден № 164 с Решение № 1018 от 06.05.1992 год. на Пернишкия окръжен съд – фирмено отделение с предмет на дейност: сметоизвозване, ръчно и машинно метене, ямочистене, поддържане безопасността на движението при зимни условия, стопанисване на паркинги, водни площи, строително – ремонтна дейност с капитал 3 062 000 лева.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Перник. Правата на собственост на Общината, като едноличен собственик на капитала в дружеството се упражнява от Общински съвет гр. Перник.

През проверявания период дружеството се е управлявало и представлявало от управители както следва:

инж. Ненко Викторов Темелков за времето от 13.03.2000г. до 22.12.2003г.

инж. Цветан Георгиев Андронов от 03.08.2004г. съгласно Решение № 102 /01.07.2004г. и Решение № 127 от 30.07.2004 на Общински съвет гр. Перник и Решение № 935 от 03.08.2004 год. Пернишкия окръжен съд за вписване на избора.

Кмета на Обшина Перник не е сключил договор за възлагане управлението на „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник с инж. Цветан Георгиев Андронов.

II. КОНСТАТАЦИИ

Годишния финансов отчет на „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник за 2004г. и 2005г., в т. ч. включените в отчета справки за задълженията и вземанията на дружеството към 31 декември, не са предоставени на едноличния собственик на капитала в дружеството – Общински съвет гр. Перник и не са приети от Общинския съвет, в нарушение на разпоредбите на Раздел IV, чл.11, т. 3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Перник върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с Решение № 86/2004г., с протокол №8/17.06.2004г. и Решение № 94/2004г., с протокол № 9/01.07.2004г..

ИЗВОД: „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник не е информирал едноличния собственик на капитала в дружеството – Общински съвет гр. Перник за състоянието на дружеството.

„Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник с управител – инж.Цв. Андронов от 03.08.2004г. не е предоставил годишните финансови отчети за 2004г. и 2005г. на Общински съвет Перник и ГФО не са приети от Общински съвет Перник, в нарушение на изискванията на чл.11, т. 3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Перник върху общинската част от капитала на търговските дружества.

За осчетоводените към 31,05.2006год. по счетоводна сметка 498 „Други дебитори'“ вземания от Община Перник, общо в размер на 1 165 308,45лв. /без ДДС/, „Комуналстрой“ ЕООД не е издал данъчни документи. Като основание за осчетоводяването са послужили обобщителните протоколи и протоколи обр. 19 / документи, които не отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за счетоводството/.

ИЗВОД: В „Комуналстрой ЕООД гр. Перник не се спазват изискванията на Закона за данъка върху добавената стойност, както и Закона за счетоводството.

Към 31.12.2002г; 31.12.2003г.; 31.12.2004г. и 31.12.2005г. не са извършени инвентаризации на разчетите с клиенти и доставчици, няма регистрирана кореспонденция от контрагентите във дневника на дружеството, за потвърждаване на вземанията и задълженията, регистрирани по счетоводни данни в дружеството.

В резултат на неизвършена инвентаризация на разчетите между контрагентите има различие в размер 430 143, 96 лв.. или ГФО към 31.12.2005г. не представят вярно и честно имущественото и финансово състояние на „Комуналстрой“ ЕООД Перник, каквито са изискванията на чл.23, ал.2 от Закона за счетоводството.

ИЗВОД: В „Комуналстрой“ ЕООД не са спазени изискванията на ч“л.22, ал.4 от Закона за счетоводството като не е извършена инвентаризация на разчетите и информацията в ГФО към 31.12.2005г. не отговаря на изискванията на чл.23, ал.2 от същия закон.

2.1.3. Извърши се анализ на съдебните и присъдени вземания, в резултат на което се установи:

На 14.10.2002 год. „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник, с управител инж. Нено Викторов Темелков, превежда с платежно нареждане на ЕТ „Петър Лазаров – 96-Димитрина Николова“ сумата 20 000 лв. за доставка на гориво и смазочни материали.

С платежни нареждания от 30.10.2002 год. за 6 000 лв. и от 18.11.2002 год. за 7 000 лв., ЕТ „Петър Лазаров – 96 Д. Николова“ възстановява 13 000 лв. на „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник.

На 19.11.2002 год. с платежно нареждане „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник превежда на ЕТ „Петър Лазаров – 96 Д. Николова“ 50 000 лева, за доставка на гориво и смазочни материали.

На 22.11.2002 год. ЕТ „Петър Лазаров – 96 Д. Николова“ възстановява на „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник 10 500 лв.

При извършената проверка не се установиха доставки на гориво и смазочни материали от фирмата по направените преводи от страна на дружеството.

След 22.11.2002 год. не са регистрирани плащания между страните, като от преведените от „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник на едноличния търговец 70 000 лв., същия е възстановил по банковата сметка на дружеството 23 500 лв..

ИЗВОД: С невъзстановената сума в размер на 46 500 лв., за периода от 22.11.2002г. до възстановяването им , „Комуналстрой“ ЕООД“ гр. Перник се лишава от оборотни средства в съшия размер, неоснователно и безлихвено кредитира ЕТ „Петър Лазаров – 96 Д. Николова“ гр. Перник. С разноските по делото възлизащи на 3 191 лв. в дружеството са разходвани средства за извънредни разходи, които биха могли да се ползват за плащания на задължения.

Кмета на Община Перник не е сключил договор за възлагане управлението на „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник с инж. Цветан Георгиев Андронов, в който да се определят: правата и задълженията на страните; размерът на възнаграждението; отговорността на страните при неизпълнение на договора; основанията за прекратяване на договора, каквито са изискванията на чл.27 от Наредбата.

По този ред липсва правно основание – договор, според който инж. Цветан Георгиев Андронов следва да изпълнява управленски функции в дружеството. Няма документална обоснованост за определяне, начисляване и изплащане на възнаграждението му.

Съгласно справка за полагащите се и изплатени суми за възнаграждение на управителя – инж. Цветан Георгиев Андронов, за периода от м.08.2004г. до м.05.2006г. / изготвена въз основа на тримесечни отчети/ полагащото се възнаграждение е в размер на 27 817,27лв., а изплатеното 26 273,18лв., или разлика за доплащане – 1 544,09лв..

4. През проверявания период „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник наред с договора с Община Перник е изпълнявал дейности по сметоизвозване и депониране по сключени договори с различни фирми и физически лица.

В дружеството не се води регистър на сключените договори, в който да се вписва №, дата, стойност, срок на договора, както и сключените в последствие анекси. В резултат на това към 31.05.2006г. не може да се каже с колко броя фирми има действащи договори.

Извърши се проверка на договори, действащи към 31.05.2006г., при което се установи нерегламентирано депониране на отпадъци на общинското депо.

Депонираните количества отпадъци от цитираните фирми в размер на 51 523,2 куб.м. представляват 53,72 % от общия обем на депонраните извън договора с Община Перник.

ИЗВОД: Допълнително депонираните 95 936,6 куб.м отпадъци, извън договора от 26.11.2001 г. с Община Перник са с недоказан произход. Без съгласие на Община Перник са депонирани на общинското депо за твърди битови отпадъци. С така -депонираните допълнителни количества отпадъци се изчерпва капацитета на депото, за което Община Перник не е информирана. По този ред Община Перник няма реална прадстава за свободния капацитет и за крайния срок за експлоатация на депото. Дружеството неоснователно и извън договора от 26.11.2001 г. е получило допълнителни средства в размер на 243 755,45 лв., а Община Перник е лишена от собствени приходи в същия размер.

6. Съгласно разпоредбите на чл.28 /1/ от Закона за обществените поръчки / ДВ бр.56 от 1999г., бр.92 от 2000г. / , действаш към момента на провеждане на обществената поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО, лятно и зимно улично почистване, поддържане на депо за ТБО на територията на гр. Перник “ кандидат, участващ в процедура за възлагане на обществена поръчка, е длъжен да заяви в предложението си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

В предложението си за участие в обществен конкурс „Комуналстрой“ ЕООД не е заявил, че ще използва подизпълнители при изпълнението на поръчката. Независимо от това при проверката на сключените договори се установи, че дружеството е сключило 3 договора за такива.

Извод: Със сключването на горецитираните договори „Комуналстрой“ ЕООД преотдава дейност – сметосъбиране, сметоизвозване и зимно поддържаве на улици, което е в нарушение със сключените договори с Община Перник.

6.1. При проверката на сключените договори от „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник с фирми за наемане на техника и за услуги се установи:

Поради недостатъчен брой годни автомобили в дружеството и във връзка с изпълнение на договора от 11.02.2005г. за сметосъбиране и сметоизвозване в Община Брезник и селата, „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник с договор от 25.03.2005г. е наел автомобил-сметосъбирач марка „Ман“. Автомобилът е нает от „Стийл Трейд“ЕООД гр. Перник, с месечен наем в размер на 4 800 лв., с включен ДДС. С допълнително споразумение от 03.01.2006г. срокът на договора е продължен до 31.12.2006г.

Към 31.05.2006г., т.е. за 16 месеца, за наем на автомобила дружеството е разходвало 67 200 лв..

Извод: „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник не разполага с достатъчно собствени ;или и средства за изпълнението предмета на договора по обществената поръчка, поради което сключва договори за изпълнение на част от задълженията му, което е в нарушение на условията на обществената поръчка.При добро финансово управление на дружеството, със същия размер на средствата, разходвани за наем на автомобили, дружеството би могло да закупи собствен aвтoмoбил нa лизинг.

7. Извърши се съпоставка на цените, за които е наета техника – трактор Т 150 за зимно поддържане през сезон 2004г./2005г. от ЗКПУ „Витоша -3 “ и цената на същата техника включена в договора за зимно поддържане 2005г./2006г. със „Стил Трейд“ ЕООД гр. Перник .

по договор от 17.11.2004г. ЗКПУ „Витоша -3 “ с. Драгичево приема да представи трактор – Т 150 заедно с водача под пряко подчинение на „Комуналстрой“ ЕООД за извършване на дейност по снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на гр. Перник в зимни условия. За работата ще се заплаща по 1 250 лв. /без ДДС / на месец.

Извод: Цената, на една от наетите машини – трактор Т 150 за зимното поддържане през 2005г./2006г. е завишена 2,8 пъти, спрямо цената на същата машина през сезон 2004г./2005г.. В резултат на сключения неизгоден договор се увеличават разходите на дружеството за външни услуги, а в същото време договора е в интерес на фирмата, отдала техниката.

От разходваните средства за ДМА през 2003г. общо в размер на 96 718 лв., закупените автомобилите са на стойност 87 700 лв. или 91 % от общия разход през годината.През 2005г. разхода за закупуване на транспортни средства е в размер на 7000 лв. и съставлява 56 % от общия разход за ДМА през годината.

Установи се, че закупуването на транспортните средства в дружеството е извършено без маркетинг и търсене на най- изгодна оферта от страна на Комуналстрой“ ООД гр. Перник.

8.1. На основание фактура № 2016 от 20.03.2002 г. на обща стойност 68 400 лв., в т.ч. 11 400 лв. ДДС, “ Комуналстрой“ ООД гр. Перник закупува 1 бр. автомобил-сметосъбирач, марка „Рено“ от доставчик „Скорпион – 66“ ООД гр. Перник.

„Скорпион – 66″ООД гр. Перник, съгласно митническа декларация № 5405 от 05.03.2002 год. е доставил автомобил сметосъбирач, марка „Рено“ на 05.03.2002 год. от Швейцария за 7 000 швейцарски франка, при курс – 1,32044 лв. за един франк или стойноста на автомобила е 9 243,08 лв.

Дружеството е заплатило на доставчика „Скорпион – 66″ООД гр. Перник, цена, 7,4 пъти по-висока от стойността на автомобила при внос.

8.2. На 07.10.2002 год. е подписан договор за покупко – продажба на товарен автомобил – сметосъбирач марка „Мерцедес“, модел „Даймлер Бенц 2222/6X2/4“, между „Комуналстрой“ ЕООД гр. Перник – купувач и ПФК „Металург“ ЕАД гр.Перник – продавач. Договорената цена на автомобила е 74800 лева.

На 07.02.2003 год. ПФК „Металург“ ЕАД гр. Перник е доставил чрез внос договорения автомобил, с първа регистрация от 1987г. или към момента на сделката автомобила е експлоатиран 16 години.

Съгласно митническа декларация № 5600/4 – 697 от 07.02.2003 год., цената на доставения автомобил е 15 500 евро при валутен курс 1.95583 лв. за едно евро или стойността при вноса е 30 315 лв..

“ Комуналстрой“ ООД гр. Перник е заплатил за товарния автомобил на доставчика ПФК „Металург“ ЕАД гр. Перник, цена 2,47 пъти по-висока от стойността й при внос.

8.3. С договор от 07.10.2002г. за покупко – продажба на превозно средство, “ Комуналстрой“ ООД гр. Перник е закупил от ПФК „Металург“ ЕАД гр. Перник лек автомобил марка“Опел“, модел“Омега 2.0 И “ за 10 900 лв. Автомобилът е с per. № РК 56 95 АК и е произведен 1994г.

8.4. С договор за замяна на превозно средство от 17.02.2005г. “ Комуналстрой“ ООД гр. Перник с управител инж. Цв.Андронов, заменя лек автомобил марка“Опел“, модел „Омега 2.0 И“/ придобит през м. 09. 2002 г. за 10 900 \ лв./, за лек автомобил марка“Мерцедес“, модел 260 Е, per. № 85 99 АА.

Т.е общо разходваните средства за придобиване на лекия автомобил марка“Мерцедес“, модел 260 Е, per. № 85 99 АА е 13 900 лв., в т.ч. за закупуване на лек автомобил марка“Опел“, модел“Омега 2.0 И“- 10 900 лв. и доплатените 3000 лв. при замяната.

Към момента на сделката за замяна~-17.02.2005г. .лекият автомобил марка“Опел“, модел „Омега 2.0 И“ е с остатъчна стойност 4 450,91 лв

8.5. Установи се, че на 30.03.2006г. дружеството с управител инж. Цв. Андронов е извършило продажба на годен лек автомобил марка „Мерцедес“, модел 260 Е, per. № 85 99 АА, съгласно фактура от същата дата на купувач “ Петрол Драгичево“ ЕООД гр. Перник. Стойността на автомобила, съгласно издадената фактура № 5020 от 30.03.2006г. е 4 000 лв.. / придобиването на съшото транспортното средство е описано в т. 8.4. от настоящия доклад/.

Остатъчната стойност на автомобила към 30.03.2006г. е 5 433,61лв. или продажната цена е под остатъчната стойност. От съпоставката между остатъчната стойност и продажната цена е видно, че дружеството е осъществило неизгодна сделка, която влияе отрицателно на финансовия му резултат с 1 433,61 лв..

Извод: През проверения период закупуването на транспортните средства в дружеството е извършено без маркетинг и без търсене на най- изгодна оферта от страна на “ Комуналстрой“ ООД гр. Перник, а продажбите на ДМА е извършена без проведен търг, без да е определена цена на транспортните средства от лицензиран оценител по реда на Закона за общинската собственост. В резултат на това са сключени неизгодни за дружеството сделки и са облагодетелствани трети лица. В “ Комуналстрой“ ООД гр. Перник като дружеството със 100 % общинско участие, управителят инж.Цв. Андронов е нарушил изискванията на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Перник върху общинската част от капитала на търговските дружества, според която е следвало да се изиска съгласие за придобиване и разпореждане с имуществото от Общински съвет – Перник, като принципал на дружеството.

Извърши се проверка на изминатия пробег от леките коли в дружеството, при която се установи:

S За периода от м.февруари до м.октомври на 2005г. управителят на дружеството е ползвал лек автомобил марка „Мерцедес“, модел 260 Е, per. № РК 85 99 АА и съгласно пътни листа за периода са изминати общо 36 889 км. или 4 099 км. средно за един месец.

За период от м.февруари до м. октомври 2005г. пътните листа не са издадени по надлежен ред, като са без подпис на „издал пътния лист“, без подпис на водач, без подпис на механик, без подпис на длъжностно лице приело и проверило пътния лист.

При проверката на пътните листа се установи, че километропоказатела на лекия автомобил не работи за периода от 01.07.2005г. до 31.08.2005г.. За посочения период според пътните листа – 17 работни дни лекия автомобил е изминавал по 230 км. дневно, а през м. август 2005г. -21 работни дни по 267 км. дневно. Всички маршрути са заверени от управителя на дружеството – ползвател на колата.

В пътен лист № 1639 от 11.06.2005г. е описан маршрут за общ пробег 193 км, в т.ч. Перник – София 94 км. и София – Перник – 94км., подписан от управителя на дружеството.

Съгласно пътен лист № 1650 от 25.06.2005г., управителят на дружеството е изминал 401 км из град Перник, с начален час 6,20 и краен час 19,30 часа.

S За изпълнение на служебните ангажименти на управителя на „Комуналстрой“ ООД гр. Перник , с договор от 01.10.2005г. в дружеството е нает лек автомобил марка „Ауди“, модел А6, per. № РК 29 – 61 АК. Месечния наем при сключване на договора е в размер на 180 лв., а съгласно договор от 01.01.2006г. е увеличен на 200 лв..

За периода от 01.11.2005г. до 31.05.2006г. лекия автомобил марка „Ауди“, съгласно пътни листа е изминал 36 536 км., при средномесечен пробег 5 219 км..

Пътните листа на лекия автомобил марка „Ауди“, не са издадени по надлежен ред и са без подписите на длъжностните лица – “ Разрешил излизането“, „Издал пътния лист“, механик, водач, „Приел и проверил пътния лист“.

Провериха се подробно пътните листа от м. февруари 2006г., през който са изминати, съгласно пътните листа общо 6 094 км., с водач Валентин Петров.

Според пътен лист № 929/03.02.2006г. маршрута е „Гаража – Перник – Враца“ общо за 235 км.. На следващата дата с пътен лист № 930/ 04.02.2006г. е изминат пробег от 235 км. по маршрут „Гаража – Перник- Враца – Перник“ или пробега „Гаража – Перник“ е невъзможен и нереален, но заверен с подписа на
управителя на дружеството – ползвател на автомобила.

Има множество аналогични случаи.

Извод: Не е упражнен контрол върху пътните листа за всички леки коли, ползвани в дружеството през периода, а в много случаи управителите на дружеството са създали условия за това. Не е доказана необходимостта от ползването на автомобилите, по описаните като примери маршрути. В резултат на занижен контрол, през 2006г. средния месечен пробег се е завишил с 2,31 пъти, съпоставен с пробега през 2004г. и 1,26 пъти, съпоставен с пробега през 2005г.. Неоснователното увеличаване на разходаите за гориво от своя страна увеличава разходите за дейността на дружеството.

Реклами

TrackBack URI

Блог в WordPress.com.
Entries и коментари feeds.

%d блогъра харесват това: